trien-khai-bao-ve-ngan-hang-vietcombank-

Bảo vệ ngân hàng, là Hình thức bảo vệ cốt lỏi, chuyên biệt và có tính chuyên môn hóa rất cao của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Long Sài Gòn.

Các viên chức bảo vệ tại các ngân hàng, được Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Long Sài Gòn chúng tôi đào tạo rất chuyên nghiệp, có trình độ võ thuật cao, có khả năng quan sát, phán đoán, và sử lý các cảnh huống nảy sinh một cách chuẩn xác dứt khóa, linh hoạt.

Bảo vệ ngân hàng

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thái Long Sài Gòn cung cấp hính thức dịch vụ Bảo vệ:

  • Bảo vệ núm tại các mục tiêu mà khách hàng của ngân hàng có vay vốn ngân hàng, thế chấp tài sản, mà Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Long Sài Gòn là đơn vị thứ ba cùng với nhà băng, khách hàng cùng giám sát tài sản và phối hợp đảm bảo thực hành đúng các việc luân chuyển – giải chấp hàng hóa
  • Bảo vệ cố định tại các trụ sở, chinh nhánh, phòng giao tiếp, các điêm đặt máy ATM của nhà băng
  • Bảo vệ vận chuyển tiền, kim loại quý, và đồ vật có giá trị…

Khách hàng chúng tôi